Kāpēc tas ir svarīgi?

Personāla vadība ir gan māksla, gan zinātne. Kā māksla tā ir cilvēkresursu vadība, izmantojot individuālu un radošu attieksmi, kā arī izpratni par saskarsmi, komunikāciju un attiecībām. Kā zinātne personāla vadība nozīmē, ka personāla speciālistam ir profesionālas zināšanas un atbilstošas kompetences. Personālvadība ir svarīgākais uzņēmuma process, kas organizē sadarbību starp vadību un darbiniekiem, nodrošinot pārējo procesu izpildi.

Mana attieksme:
Uzskatu, ka personāla vadība ir veiksmīga tad, kad ir palielināta uzņēmuma produktivitāte, paaugstināta efektivitāti, un optimizēti visa veida resursi – vienlīdz, kā materiālie, tā nemateriālie un arī emocionālie. Personāla vadītājs vienlīdz veido kā uzņēmuma kultūru un vidi, tā rada individuālo un kopējo apmierinātību.
Savā darba procesā, sniedzot konsultācijas un atbalstu, man ir iespēja vērot cilvēkus vienlīdz kā uzņēmumos, tā organizācijās, sadzirdēt viņu sāpi, atrast tās cēloni, strādāt ar cilvēkiem, degt par cilvēkiem, veidot komandu. Manā acu priekšā mainās viņu uzskati un attieksme, parādās motivācija un iesaiste. Visbeidzot, viņi ir gatavi uzņemties atbildību par sekām.
Cilvēki izprot, ka pasaule sākas ar vispirms jau sevi un savu ģimeni, tad turpinās draugos, rezonējot darba vidē. Kopā mēs radām sabiedrību, kurā dzīvojam, līdz veidojas lielas, apvienotais – mūsu Latvija.

 1. Personāla vadītājs ir ilgtspējas atslēga, neatkarīgi no uzņēmuma lieluma.
 2. Nulles stadija - profesionāla personāla procesa izstrādāšana.
 3. Pirmais pusgads - motivācijas programmas izstrādāšana un izvērtēšana.
 4. Reizi gadā - personāla audits un personāla novērtēšana.
 5. Jauns projekts - projekta personāla atlase un projekta komandas vadība.
 6. Reizi gadā - apmierinātības aptauja un profesionālās izaugsmes iespējas.
 7. Pēc nepieciešamības vai pēc plāna - iekšējās apmācības un treniņi.
 8. Pārmaiņas - jebkas, kas saistīts ar rotāciju un karjeras kāpnēm.
Personāla vadības procesa mērķis ir izveidot vienotu personāla vadības sistēmu, kas nodrošina uzņēmuma mērķa realizāciju atbilstoši vīzijai, misijai un stratēģijai, pateicoties profesionālam, motivētam un lojālam personālam ilgtermiņā, izmantojot:
 • uzdevumu plānošanas sistēmu (OKR)
 • uzdevumu uzdošanas rādītājus (SMART)
 • uzdevumu izpildes rādītājus (KPI)
Personāla vadītājs ir uzņēmuma īpašnieka vai vadītāja biznesa partneris, kas atbild par darbinieku stratēģijas atbilstību uzņēmuma stratēģijai, cilvēku resursu potenciāla atbilstošu izmantošanu un attīstību saskaņā ar vīziju, misiju un stratēģiskajiem plāniem. Viņš rūpējas par uzņēmuma kultūru un darbinieku pozicionējumu sabiedrībā.
 1. Personāla atlase un personāla vadība tiek veikta profesionāli kā konkrēts uzdevums.
 2. Personāla speciālista tiešā ieinteresētība augstu biznesa mērķu sasniegšanā.
 3. Konkrētā projekta izpilde ar noteiktiem, izmērāmiem KPI un termiņiem
 4. Pārredzams, plānojams un caurspīdīgs process
 5. Kvantitātes vietā kvalitāte, noteikti pienākumi, atbildība un pilnvaras
 6. Produktīva un rezultatīva procesu vadība
 7. Vadītāja vai darbinieka laika ietaupījums, nav nepieciešama papildus darba vieta
 8. Objektīvs, neitrāls un profesionāls skats no malas
Biznesa procesu vadība ir vadības disciplīna ar attiecīgiem atbalsta instrumentiem, kas ļauj identificēt, aprakstīt un sakārtot secībā visus organizācijas procesus tā, lai nodrošinātu to atbilstību organizācijas mērķiem un resursiem. Tos mēra pēc:
 • Laiks - raksturo kāda biznesa procesa noriti laikā.
 • Nauda - ienākumi, izmaksas un apgrozījums.
 • Kvalitāte - abstrakts mērs,raksturo produkta vai pakalpojuma atbilstību prasībām
Personāla vadītājs nav sekretāre vai cits darbinieks, kam “lūdz kaut ko padarīt”. Tas nav grāmatvedības darbinieks vai lietvedis, kas atbild par dokumentiem, arhīvu, likumdošanu, datu analīzi, kvalitātes vadību un citiem administratīvajiem jautājumiem. XXI gadsimtā katram cilvēkam ir savs amats, atbilstoši viņa prasmēm, kompetencēm un izglītībai.